г. Москва, 6-й Новоподмосковный пер., д. 5а
“Акафист Святым Царственным Страстотерпцам”
Опубликовано 10 Апрель 2017

nCY8qS67tJ0

Кондак 1

Избра́ннии ца́рственнии страстоте́рпцы,/ еди́на дома́шняя це́рковь Христо́ва,/ Нико́лае, Алекса́ндро, Алекси́е,/ О́льго, Татиа́но, Мари́е и Анастаси́е,/ вы, сою́зом любве́ связу́еми,/ я́ко а́гнцы, Христу́ Бо́гу ве́рою после́довали есте́/ и, в страда́ниих смерть претерпе́вше,/ Ца́рствия Небе́снаго насле́дницы яви́лися есте́./ Ны́не же, дерзнове́ние ко Го́споду иму́ще,/ моли́теся о земне́м оте́честве ва́шем, да прославля́ем вас си́це:

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы,/ земли́ Росси́йския храни́телие и моли́твенницы.

Икос 1

А́нгельскими си́лами укрепля́еми во и́стиннем пути́, седмочи́сленнии страстоте́рпцы, о житии́ пра́веднем и богоуго́днем ревнова́ли есте́, да я́вите наро́ду ру́сскому о́браз благочести́вых царе́й. Сего́ ра́ди прославля́ем вас си́це:

Ра́дуйтеся, страх Бо́жий в се́рдце, я́ко основа́ние, положи́вшии;

ра́дуйтеся, прему́дрость Бо́жию и́стинне возлюби́вшии.

Ра́дуйтеся, все упова́ние на Бо́га возложи́вшии;

ра́дуйтеся, оте́честву ва́шему ве́рно послужи́вшии.

Ра́дуйтеся, христиа́нскаго благоче́стия тве́рдое пра́вило;

ра́дуйтеся, ца́рственнаго ро́да Росси́йскаго похвало́.

Ра́дуйтеся, Правосла́вныя ве́ры кре́пкое испове́дание;

ра́дуйтеся, стра́ждущаго наро́да на́шего утеше́ние.

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, земли́ Росси́йския храни́телие и моли́твенницы.

Кондак 2

Ви́дя Госпо́дь покая́ние наро́да на́шего, егда́ сму́тная времена́ наста́ша, умилосе́рдися и яви́ ми́лость Свою́ во избра́нии Михаи́ла царя́, его́же ико́ною Пречи́стыя Богоро́дицы, Фео́доровская имену́емою, чрез роди́тельницу благослови́, да бу́дет ико́на сия́ покро́в и защище́ние ему́ и всему́ новоизбра́нному ца́рскому ро́ду и во утвержде́ние держа́вы Росси́йския. Сего́ ра́ди благода́рне вопие́м Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 2

Разуме́ша лю́дие Росси́йстии, я́ко избра́нием на ца́рство но́ваго ро́да благочести́ваго, утиши́ Госпо́дь нестрое́ния и сму́ты в Земли́ на́шей, принесо́ша обе́т ве́рнаго служе́ния ро́ду сему́. Мы же, любви́ и ре́вности тех подража́юще, к вам, ца́рственнии страстоте́рпцы, я́ко насле́дником сего́ избра́ния со умиле́нием вопие́м:

Ра́дуйтеся, вене́ц и похвало́ ро́да ца́рскаго и свяще́ннаго;

ра́дуйтеся, ко́рене благочести́ваго пресла́вныя о́трасли.

Ра́дуйтеся, Патриа́рха Росси́йскаго Филаре́та свято́е прозябе́ние;

ра́дуйтеся, попече́нию его́ о Це́ркви и оте́честве подража́вшии.

Ра́дуйтеся, вели́кия ста́рицы и́нокини Ма́рфы благослове́нное насле́дие;

ра́дуйтеся, поко́рность во́ли Бо́жией от нея́ восприи́мшии.

Ра́дуйтеся, пред ико́ною Бо́жия Ма́тере Фео́доровския моли́твы при́сно возноси́вшии;

ра́дуйтеся, все упова́ние на по́мощь Богоро́дицы с ве́рою возлага́вшии.

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, земли́ Росси́йския храни́телие и моли́твенницы.

Кондак 3

Сила Бо́жия и промышле́ние Всевы́шняго яви́ся в рожде́нии твое́м, ца́рственный страстоте́рпче Нико́лае, вели́каго бо святи́теля и́мя восприе́м, засту́пник Росси́йския Земли́ показа́лся еси́. Мно́гия же ско́рби и боле́зни, подо́бне И́ову пра́ведному, в житии́ претерпе́в, ны́не с ли́ки страстоте́рпцев наслажда́ешися ра́йскаго блаже́нства, воспева́я Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 3

Име́я сугу́быя засту́пники и покрови́тели в рожде́нии твое́м И́ова многострада́льнаго и Никола́я чудотво́рца, держа́вный страстоте́рпче, доброде́телем тех после́довал еси́. Мы же, дивя́щеся промышле́нию Творца́, во святы́х сих о́браз благоче́стия указа́вшаго ти, благогове́йне воспева́ем си́це:

Ра́дуйся, в моли́твах святи́теля Мир Лики́йских при́сно призыва́яй;

ра́дуйся, по́мощию того́ Росси́йскую Держа́ву пра́ведно окормля́яй.

Ра́дуйся, о́бразом кро́тости тому́ уподо́бивыйся;

ра́дуйся, милосе́рдие мно́гое, я́коже о́ный, яви́вый.

Ра́дуйся, терпе́ние И́овле в се́рдце твое́м име́вый.

ра́дуйся, ве́рность Бо́гу в житии́ твое́м до конца́ сохрани́вый.

Ра́дуйся, в тя́жких беда́х, я́коже о́ный, благодаре́ние Бо́гу приноси́вый;

ра́дуйся, вся находя́щая на тя со смире́нием прие́мый.

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, земли́ Росси́йския храни́телие и моли́твенницы.

Кондак 4

Бу́рю смуще́ния, воздвиза́емую от челове́к безбо́жных в стране́ на́шей, ви́дя, страстоте́рпче Нико́лае, не смути́лся еси́ в се́рдце твое́м и, все упова́ние на Бо́га возложи́в, не возропта́л еси́, егда́ отверго́ша тя лю́ди твоя́; оба́че с ве́рою воспе́л еси́ Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 4

Слы́ша о мяте́жех, боле́знех и междоусо́бных бра́нех, наше́дших на зе́млю Ру́сскую, во у́зах сый, страстоте́рпче царю́ Нико́лае, моле́ние о лю́дех ея́ непреста́нне приноси́л еси́, милосе́рдие Бо́жие к ним призыва́я. Сего́ ра́ди мы воспева́ем тебе́ та́ко:

Ра́дуйся, от ю́ности оте́чество и наро́д твой возлюби́вый;

ра́дуйся, я́ко и во отверже́нии любо́вь сию́ сохрани́вый.

Ра́дуйся, пома́зание на ца́рство с благогове́нием прие́мый;

ра́дуйся, о́браз благочести́ваго царя́ ми́ру яви́вый.

Ра́дуйся, ца́рский вене́ц со смире́нием на ся возложи́вый;

ра́дуйся, венца́ страда́ний от Го́спода удосто́енный.

Ра́дуйся, ца́рское служе́ние, я́ко послуша́ние Бо́гу, разуме́вый;

ра́дуйся, поноше́ния, я́ко крест, взе́мый и с терпе́нием понесы́й.

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, земли́ Росси́йския храни́телие и моли́твенницы.

Кондак 5

Богосве́тлый свети́льник во мра́це скорбе́й благове́рней супру́жнице твое́й яви́лся еси́, ца́рственный страстоте́рпче Нико́лае, указу́я и возглавля́я путь ея́, я́коже повеле́ Госпо́дь. Мы же, прославля́юще ваш благослове́нный сою́з во Христе́, хвалу́ Бо́гу воздае́м, пою́ще: Аллилу́ия.

Икос 5

Ви́дя ца́рственный страстоте́рпец ю́ницу Алекса́ндру, я́ко голуби́цу чи́сту, избра́ ю себе́ в благове́рную супру́жницу, Правосла́вную цари́цу и ма́терь наро́да Росси́йскаго. Мы же, ве́дуще усе́рдное служе́ние ея́, воспева́ем си́це:

Ра́дуйся, имени́таго ро́да благочести́вое прозябе́ние;

ра́дуйся, от лю́терския ве́ры к Правосла́вию о́бразе спаси́тельнаго прехожде́ния.

Ра́дуйся, всем се́рдцем моли́тву возлюби́вшая;

ра́дуйся, о слу́жбе Бо́жией серде́чно ревнова́вшая.

Ра́дуйся, сло́вом Бо́жиим и писа́нием святы́х оте́ц себе́ назда́вшая;

ра́дуйся, уста́вы церко́вныя благогове́йно соблюда́вшая.

Ра́дуйся, ру́сское благоче́стие досто́йне восприе́мшая;

ра́дуйся, и́стинныя жи́зни во Христе́ приобщи́вшаяся.

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, земли́ Росси́йския храни́телие и моли́твенницы.

Кондак 6

Пропове́дует житие́ ва́ше бра́ка свята́го чистоту́, благове́рнии Нико́лае и Алекса́ндро. Вы бо, благода́ть сего́ вели́каго та́инства досто́йно восприе́мше, да́же до му́ченическия кончи́ны ве́рность Христу́ и любо́вь друг ко дру́гу сохрани́ли есте́, при́сно воспева́юще Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 6

Возсия́ в стране́ Росси́йстей, я́ко прекра́сная свети́ла, благове́рная ца́рственная чета́ Никола́й и Алекса́ндра, супру́зи, сою́зом любве́ Христо́вы связу́емии. Мы же, прославля́юще о́браз их целому́дреннаго и добронра́внаго жития́ в ми́ре сем, со благогове́нием воспева́ем си́це:

Ра́дуйтеся, всем се́рдцем Бо́га взыска́вшии;

ра́дуйтеся, в путе́х Госпо́дних непоро́чно ходи́вшии.

Ра́дуйтеся, дво́ице честна́я, свы́ше избра́нная;

ра́дуйтеся, дво́ице свята́я, сла́вою и че́стию от Бо́га венча́нная.

Ра́дуйтеся, целому́дрие супру́жеское многоча́дием просла́вившии;

ра́дуйтеся, ча́да ва́ша, я́ко новосажде́ния ма́сличная, о́крест трапе́зы Небе́сныя собра́вшии.

Ра́дуйтеся, супру́ги во благоче́стии и любви́ жи́ти науча́ющии;

ра́дуйтеся, мир Христо́в о́ным ми́лостивно низпосыла́ющии.

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, земли́ Росси́йския храни́телие и моли́твенницы.

Кондак 7

Хотя́ще ваш дом благоче́стно устро́ити, любо́вь, я́ко основа́ние, положили есте́ и брак че́стен до́бре соблюли́ есте́, благове́рнии супру́зи Нико́лае и Алекса́ндро. Те́мже, и дще́ри ва́ша, я́ко му́дрыя ева́нгельския де́вы, воспита́вше, в неве́сты Христу́ угото́вали есте́. С ни́миже ны́не вку́пе воспева́ете Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 7

Но́вую ми́лость дарова́ Госпо́дь наро́ду ру́сскому, целому́дренныя дще́ри ца́рственныя четы́ О́льгу, Татиа́ну, Мари́ю и Анастаси́ю. Ты́я бо, жена́м мироно́сицам подража́ющыя, еле́ем милосе́рдия боля́щим и стра́ждущим послужи́ша и, сме́рть за Христа́ прие́мшя, ны́не Престо́лу Бо́жию предстоя́т. Сего́ ра́ди прославля́ем их си́це:

Ра́дуйтеся, дще́ри царе́вы, обетова́ний Бо́жиих сподо́бльшыяся;

ра́дуйтеся, за́поведь Бо́жию о почита́нии роди́телей соблю́дшыя.

Ра́дуйтеся, досто́инство ца́рственное свя́то сохра́ньшыя;

ра́дуйтеся, стихи́ями ми́ра сего не порабоще́нныя.

Ра́дуйтеся, лю́дем, су́щым в беда́х и ско́рбех, я́ко Христу́, послужи́вшыя;

ра́дуйтеся, за враго́в свои́х усе́рдно моли́вшыяся.

Ра́дуйтеся, а́гницы непоро́чныя, в же́ртву Бо́гу себе́ прине́сшыя;

ра́дуйтеся, неве́сты Христо́вы, в черто́зех Жениха́ Небе́снаго пребыва́ющыя.

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, земли́ Росси́йския храни́телие и моли́твенницы.

Кондак 8

Стра́нно и чу́дно бысть рожде́ние твое́, святы́й царе́вичу Алекси́е. Плод бо благосла́вен моли́тв Саро́вскаго чудотво́рца и ча́емый насле́дник ца́рственных роди́телей быв, сла́ва, наде́жда и упова́ние яви́лся еси́ всем конце́м Земли́ на́шея. Сего́ ра́ди лю́дие Росси́йстии с ра́достию благода́рственно воспе́ша Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 8

К вы́шним душе́ю чи́стою устремля́яся, святы́й царе́вичу Алекси́е, измла́да боле́знь, я́ко крест от Го́спода да́нный, безро́потно поне́сл еси́, последи́ же, я́ко а́гнец незло́бивый, рука́ми злочести́вых убие́н, моли́твенник пред Бо́гом яви́лся еси́. Сего́ ра́ди воспева́ем ти си́це:

Ра́дуйся, отроча́, от утро́бы ма́тере Бо́гом предызбра́нное;

ра́дуйся, ча́до, моли́твами Саро́вскаго чудотво́рца Росси́и дарова́нное.

Ра́дуйся, страда́льче, измла́да ско́рби и неду́ги безро́потно понесы́й;

ра́дуйся, царе́вичу, в боле́знех сострада́ние к лю́дем обреты́й.

Ра́дуйся, насле́дниче, лише́ние ца́рства земна́го со смире́нием прие́мый;

ра́дуйся, страстоте́рпче, Ца́рствия Небе́снаго от Бо́га удосто́енный.

Ра́дуйся, а́гнче незло́биве, от безбо́жных закла́нный;

ра́дуйся, ца́рственный о́троче, венце́м нетле́нным от Царя́ ца́рствующих увенча́нный.

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, земли́ Росси́йския храни́телие и моли́твенницы.

Кондак 9

Всяк ум челове́ческий смути́ся, егда́ в земли́ на́шей беззако́ние умно́жися, и́стина помрачи́ся и ме́рзость запусте́ния на ме́сте святе́м ста. Ты же, царю́ Нико́лае, изгна́ние, поруга́ние и темни́чное заточе́ние му́жественне претерпе́в, сын ве́рный Святы́я Це́ркве и страстоте́рпец Христо́в яви́лся еси́. Сего́ ра́ди Це́рковь Ру́сская, прославля́ющи тя, Бо́гу вопие́т: Аллилу́ия.

Икос 9

Вети́и злому́дреннии тща́шася оболга́ти тя клевето́ю, пома́занниче Бо́жий Нико́лае, ты же, ева́нгельски вся терпя́, о благоче́стии наро́да Правосла́внаго попече́ние сугу́бое прилага́л еси́. Сего́ ра́ди, па́мять твою́ све́тло пра́зднующе, воспева́ем ти си́це:

Ра́дуйся, прославле́ния уго́дников Бо́жиих до́брый рачи́телю;

ра́дуйся, па́стыря Кроншта́дтскаго благогове́йный почита́телю.

Ра́дуйся, Саро́вских торже́ств держа́вный возглави́телю;

ра́дуйся, и́ноческих оби́телей благочести́вый покрови́телю.

Ра́дуйся, духо́вных вертогра́дов усе́рдный попечи́телю;

ра́дуйся, Правосла́вных хра́мов боголюби́вый зда́телю.

Ра́дуйся, Святы́я Земли́ и Афо́нския Горы́ ще́дрый благотвори́телю;

ра́дуйся, устрое́ния Це́ркве Ру́сския му́дрый ревни́телю.

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, земли́ Росси́йския храни́телие и моли́твенницы.

Кондак 10

Спасти́ хотя́ лю́ди Росси́йския от ро́зни братоуби́йственныя, царю́ Нико́лае, престо́л земны́й оста́вил еси́, оба́че, на ми́лость Бо́жию упова́я, непоколеби́м в ве́ре и благоче́стии пребы́л еси́, воспева́я: Аллилу́ия.

Икос 10

Стена́ и огражде́ние бысть Госпо́дь тебе́, царю́ Нико́лае, Ему́ же те́пле моли́лся еси́, да сохрани́т держа́ву Росси́йскую от наше́ствия иноплеме́нник и братоуби́йственныя бра́ни, наипа́че же лю́ди Правосла́вныя во благоче́стии да укрепи́т. Сего́ ра́ди благода́рне воспева́ем ти си́це:

Ра́дуйся, полко́в Росси́йских му́дрый предводи́телю;

ра́дуйся, ра́тных люде́й христолюби́вый попечи́телю.

Ра́дуйся, оте́чества на́шего держа́вный храни́телю;

ра́дуйся, слове́нских наро́дов ре́вностный защи́тителю.

Ра́дуйся, мечи́ на ора́ла прекова́ти наро́ды призва́вый;

ра́дуйся, мир име́ти со все́ми язы́ки преи́скренне жела́вый.

Ра́дуйся, благове́рным князе́м в благоче́стии подража́вый;

ра́дуйся, о́браз царя́ Правосла́внаго во смире́нии ми́ру яви́вый.

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, земли́ Росси́йския храни́телие и моли́твенницы.

Кондак 11

Пе́ния вся́каго досто́йна па́мять ва́ша, святи́и ца́рственнии страстоте́рпцы. Вы бо, о́браз испове́дничества и ре́вности по Бо́зе ве́рным лю́дем показа́вше, запове́дасте не мсти́ти злоде́ющим, па́че же проща́ти гоня́щим и моли́тву твори́ти за них, пою́ще Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 11

Светоно́сный свети́льник седмочи́сленный ве́мы вас, святи́и ца́рственнии страстоте́рпцы, ца́рским бо путе́м ше́ствующе, угото́васте себе́ за Христа́ пострада́ти. Те́мже, просвети́те омраче́нная сердца́ на́ша и ева́нгельским путе́м ше́ствовати научи́те нас, прославля́ющих вас си́це:

Ра́дуйтеся, а́гнцы незло́бивии, А́гнцу Бо́жию в кро́тости подража́вшии;

ра́дуйтеся, о́браз терпе́ния в злострада́ниих ве́рным показа́вшии.

Ра́дуйтеся, во всем житии́ со́весть чи́сту храни́вшии;

ра́дуйтеся, убие́ние беззако́нное смире́нно восприе́мшии.

Ра́дуйтеся, седмочи́сленнии страстоте́рпцы, во еди́ном ду́се Бо́гу предста́вшии;

ра́дуйтеся, кро́вию му́ченическою зе́млю на́шу обагри́вшии.

Ра́дуйтеся, лик благове́рных царе́й и князе́й воспо́лнившии;

ра́дуйтеся, собо́р святы́х земли́ Росси́йския украси́вшии.

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, земли́ Росси́йския храни́телие и моли́твенницы.

Кондак 12

Благода́ть изря́дну Бог дарова́ Це́ркви Росси́йстей, просла́вив вас на Небеси́, ца́рственнии страстоте́рпцы, храни́телие и покрови́телие страны́ на́шея. Сего́ ра́ди и мы на земли́ почита́ем вас, Бо́гу вопию́ще: Аллилу́ия.

Икос 12

Воспева́юще по́двиги ва́ша, ца́рственнии страстоте́рпцы, прославля́ем Триеди́наго Бо́га. Вы бо соизволе́нием Отца́ Безнача́льнаго, соверше́нием Сы́на Единоро́днаго и соде́йствием Свята́го Ду́ха Бо́жия прича́стницы Ца́рствия Небе́снаго соде́ластеся и засту́пницы оте́чества на́шего яви́стеся. Сего́ ра́ди дерза́ем взыва́ти вам си́це:

Ра́дуйтеся, я́ко прославле́нию ва́шему Це́рковь ра́дуется;

ра́дуйтеся, я́ко чудесы́ ва́шими ве́ра укрепля́ется.

Ра́дуйтеся, я́ко о́бразы ва́ши мироточе́нием прославля́ются;

ра́дуйтеся, я́ко в честь ва́шу хра́мы созида́ются.

Ра́дуйтеся, я́ко житие́м ва́шим лю́ди благоче́стию науча́ются.

ра́дуйтеся, я́ко терпе́нием ва́шим во страда́ниих ве́рнии назида́ются;

Ра́дуйтеся, я́ко ева́нгельския заве́ты исполня́ти нас наставля́ете;

ра́дуйтеся, я́ко бе́ды и ско́рби му́жественне нести́ нам помога́ете.

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, земли́ Росси́йския храни́телие и моли́твенницы.

Кондак 13

О, святи́и ца́рственнии страстоте́рпцы! Приими́те от нас похва́льное сие́ пе́ние и ми́лостивым ва́шим хода́тайством умоли́те Царя́ Сла́вы мир стране́ на́шей дарова́ти, Це́рковь в Правосла́вии и еди́нстве сохрани́ти, нас же во благоче́стии утверди́ти, да вопие́м Бо́гу: Аллилу́ия.
(Сей кондак глаголи трижды. А по сем чтется Икос 1 и Кондак 1).

Тропарь, глас 4

Днесь, благовернии людие, светло почтим/ седмерицу честную царственных страстотерпец,/ Христову едину домашнюю Церковь:/ Николая и Александру,/ Алексия, Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию./ Тии бо, уз и страданий многоразличных не убоявшеся,/ от богоборных смерть и поругание телес прияша/ и дерзновение ко Господу в молитве улучиша./ Сего ради к ним с любовию возопиим:/ о святии страстотерпцы,/ гласу покаяния и стенанию народа нашего вонмите,/ землю Российскую в любви к Православию утвердите,/ от междоусобныя брани сохраните,/ мир мирови у Бога испросите// и душам нашим велию милость.

Кондак, глас 8

Избраннии Царем царствующих и Господем господствующих/ от рода царей Российских,/ благовернии мученицы,/ муки душевныя и смерть телесную за Христа приимшии/ и венцы Небесными увенчавшиися,/ к вам, яко покровителем нашим милостивым,/ с любовию благодарне вопием:/ радуйтеся, царственнии страстотерпцы,// за Русь Святую пред Богом усерднии молитвенницы.

Величание

Величаем вас,/ святии царственнии страстотерпцы,/ и чтим честная страдания ваша,/ яже за Христа// претерпели есте.

Молитва

О, святая седмерице, царственнии страстотерпцы, Николае, Александро, Алексие, Марие, Ольго, Татиано и Анастасие!

Вы, союзом любве Христовы связуеми, дом ваш, яко малую церковь, благочестно устроили есте и смирением себе посреде земнаго величия украсили есте. В годину же братоубийственныя брани и гонений безбожных во отечестве нашем, все упование на Бога возложивше, образ терпения и страдания всей земли Российстей явили есте и, молящеся о мучителех, клевету, узы и изгнание, глумление, насмеяние и оболгание, убиение и телес поругание мужественне претерпели есте. Сего ради от земнаго царствия к Небесному прешли есте и теплии ходатаи о нас явилися есте.

О, святии угодницы Божии! Молитеся о нас Богу, да Церковь в единомыслии и твердей вере соблюдет, страну нашу миром и благоденствием оградит и от междоусобныя брани и разделения избавит, власть предержащую умудрит, воинство мужеством украсит, народ от разорения сохранит, супруги христианския в верности и любви укрепит, чада в благочестии и послушании возрастит, и вся ны купно с вами сподобит воспевати Пречестное и Великолепое имя Живоначальныя Троицы Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

Ина молитва страстотерпцу царю Николаю

О, святый страстотерпче царю мучениче Николае!

Господь тя избра помазанника Своего, во еже милостивно и право судити людем твоим и хранителем Церкве Православныя быти. Сего ради со страхом Божиим царское служение и о душах попечение совершал еси. Господь же, испытуя тя, яко Иова Многострадальнаго, попусти ти поношения, скорби горькия, измену, предательство, ближних отчуждение и в душевных муках земнаго царства оставление. Вся сия ради блага России, яко верный сын ея, претерпев, и, яко истинный раб Христов, мученическую кончину приемь, Небеснаго Царства достигл еси, идеже наслаждаешися Вышния славы у Престола всех Царя, купно со святою супружницею твоею царицею Александрою и царственными чады Алексием, Ольгою, Татианою, Мариею и Анастасиею. Ныне, имея дерзновение велие у Христа Царя, моли, да простит Господь грех отступления народа нашего и подаст грехов прощение и на всякую добродетель наставит нас, да стяжим смирение, кротость и любовь и сподобимся Небеснаго Царствия, идеже купно с тобою и всеми святыми новомученики и исповедники Российскими прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.